admin

اگر باوری عمیق به غیر قابل ترجمه بودن اشعار داشته باشیم در واقع این مسئله و سئوال به ذهنمان می رسد که چرا امروزه ترجمه ی اشعار بسیاری از بزرگان شعر دنیا را می توان در کتاب فروشی های دنیا یافت هر چند فاصله ی فرهنگی و زبانی بسیاری داشته باشند؟ و کلا چرا اشعار بزرگان ادبیات جهان عمدتا ترجمه می شود و در دست ملیت های دیگر قرار می گیرد؟ در صورتی که طبیعتا وقتی شما ترجمه ای از حیدر بابایه سلام را به زبان های دیگر می خوانید هنوز زیبایی و خلوص را در شعر احساس می کنید ... بشتر بخوانید
2020-04-22admin
از سهراب سپهری قبل از مرگش و بعد از مرگش سخن ها گفته شده ، نقدها شده و زندگی نامه هایی نوشته شده است که بیانگر والا بودنش و تاثیر این شاعر ساده اما نه ساده اندیش شده است. او شاعری توانا بوده و هست. مورد بوده را به کار می برم چون چه زود و چه نزدیک دنیای فلسفی پر رنگ و شاعرانه ی رنگارنگ را از بودنش و استعداد فراوانش غافل ساخت. کلمه ی هست را به کار بردم چون هنوز از او یادگارهایی به جا مانده که زنده بودنش را بی شک و تردید مثال می زند. وقتی می ... بشتر بخوانید
2020-04-22admin