پدر

پدر

پدر

پدر کسی است که در کنار توست وقتی به او نیاز داری
پدر کسی است که هرگز نمی گذارد بر زمین افتی
پدر کسی است که در کنار توست تا به آغوشت گیرد در ناراحتیت
پدر کسی است که اشکهایت، دستان او را بیشتر از گونه هایت خیس می کند

و تو چطور؟
به فکر نیازهایش، زمین افتادنش، ناراحتی اش، و اشک هایش هستی؟

ف. نامی

رمان “سوخته دل

درباره نویسنده