هر وقت…

هر وقت…

هر وقت…

هر وقت فکر می کنی کسی برایت کاری انجام نداده است

بدان یکی از آن کسان خودت هستی.

ف. نامی
رمان “قوها هرگز نمی خوابند”

درباره نویسنده