عقاب

عقاب

عقاب

عقاب اوج نمی گیرد تا او را ببینند؛

بلکه اوج می گیرد تا بهتر ببیند.

ف. نامی
رمان “سوخته دل”

درباره نویسنده