سرنوشت

سرنوشت

سرنوشت

اگر نمی توانی سرنوشت را عوض کنی،

می توانی نقشت را در سرنوشت عوض کنی.

ف. نامی

رمان “باند مرده”

درباره نویسنده