دنیا

دنیا

دنیا

الهی ، من ز این دنیا بریدم

و مهری از اسارت هم  ندیدم

بخواهم رفتنی ، وصلی ، رهایی

که جز عشق خدایی من نبینم

ف. نامی

کتاب “آهنگ مرگ

درباره نویسنده